Wykaz Literatury do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego
Józef Banaszak
  1998 Stare zabudowania wiejskie — miejscem życia owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera), „Studia Lednickie”, t. V, s. 293–305.
Adam Bartosz
  1983 Múzeum Prvých Piastovcov, Múzem. Metodický študijný a informačny materiál pre potreby pracovníkov múzeí a galérií, 2, Bratislava, s. 44–46.
Stanisław Błaszczyk
  1972 Skansen wielkopolski w Szreniawie — założenia naukowo-programowe, (w:) Muzea skansenowskie w Polsce, 275–304, Poznań.
  1986 Dlaczego skansen?, „Wprost”, nr 23 (184), 8 czerwca, s. 25–26.
Józef Burszta
  1958 O wielkopolski skansen, „Nowy Świat”, (dodatek „Głosu Wielkopolskiego”), R. 8, nr 8 (16 lutego), s. 1.
  1978 Problematyka etnograficzna Szlaku Piastowskiego, „Kronika Wielkopolski”, nr 3 (16), Warszawa-Poznań, s. 11–32.
Małgorzata Fryza
  1986 Problem ochrony obiektów budownictwa ludowego w świetle dyskusji przedstawicieli muzeów skansenowskich i innych placówek z terenu Wielkopolski, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie”, t. 15, Poznań, s. 313–323.
  1991 Dokumentacja i ekspozycja rzemiosł ludowych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, „Studia Lednickie”, t. II, s. 229–237.
  1991 Wiejski warsztat szewski z okresu międzywojennego w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, „Studia Lednickie”, t. II, s. 239–249.
  1992 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Muzealnictwo”, nr 34, s. 28–34.
  1993 Wielkopolski Park Etnograficzny, Gniezno — Informator Turystyczno-Kulturalny, Gniezno, s. 46–52.
  1996 Wielkopolski Park Etnograficzny, „Pegaz. Poznański Informator Finansowo-Kulturalny Regionu”, 9–10/96, s. 28 30.
  1998 Nowe wystawy w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, „Studia Lednickie”, t. V, s. 393–399.
  2000 Szkic do wystawy stałej w zagrodzie ze Starej Krobi, „Studia Lednickie, t. VI, s. 325–331.
  2000 Problem kolonizacji niemieckiej w ekspozycji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, nr 2, Toruń, s. 31–35.
  2000 O pewnym sposobie przedstawiania rzeczywistości, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 2, Toruń, s. 100–102.
  2001 Świat muzeum — świat filmu. Różne sposoby przedstawiania rzeczywistości, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, nr 4, Toruń, s. 17–20.
  2002 Dwór w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, „Studia Lednickie”, t. 7, s. 239–263.
Andrzej Gólski
  1976 Wielkopolski Park Etnograficzny nad Jeziorem Lednickim. Problematyka wybranych zagadnień, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, nr 22, Sanok-Rzeszów, s. 26–41.
  1978 Charakterystyka ekspozycji i układów przestrzennych muzeów skansenowskich ze szczególnym uwzględnieniem skansenów wielkopolskich, (w:) Międzynarodowa konferencja skansenowska, Sanok 27–30 maj, Sanok, s. 191–198.
  1978 Wielkopolski Park Etnograficzny na Lednicy, (w:) Muzea skansenowskie w Polsce, Poznań, s. 172–177.
Andrzej Kaszubkiewicz
  1991 20-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Studia Lednickie”, t. II, s. 385–389.
  1998 Pozyskanie kościoła z Wartkowic dla Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, „ Studia Lednickie”, t. V, s. 411–412.
  1998 Symbioza zespołu muzealnego z parkiem krajobrazowym na przykładzie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Ochrona Zabytków”, nr 1 (200), s. 47–50.
  2000 Kościół z Wartkowic w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 469–471.
Marek Krężałek
  1986 Projekt zieleni w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Acta scansenologica, t. 4, Sanok, s. 258–261.
  1995 Działalność gospodarcza i handlowa Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, Acta scansenologica, t. 7, Sanok, 127–129.
Marta Romanow-Kujawa
  1998 „Święty Wojciech” — Konkurs twórców ludowych i wystawa pokonkursowa, „Studia Lednickie”, t. V, s. 385–392.
  2000 Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach. Informacja o muzeum, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu”, nr 2, Toruń, s. 52–53.
  2002 Wsi spokojna, wsi wesoła! Wielkopolski Park Etnograficzny wobec oczekiwań i tęsknot zwiedzających, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 4, Toruń, s. 63–72.
  2002 Ekspozycja kościoła w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, „Studia Lednickie”, t. VII, s. 329–333.
  2004
Od Wielkiego Piątku do Zaduszek w kościele z Wartkowic. Aranżacje okolicznościowe -  teatr, czy żywa świątynia?, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, nr 7, Wdzydze, s. 77-81.
  2008
Kolekcja współczesnej plastyki ludowej i nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, Studia Lednickie, t. IX, s.277-288.
  2008
Świątki, grajkowie, demony. Kolekcja współczesnej plastyki nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Katalog wystawy czasowej, Wielkopolski Park Etnograficzny, ss.
  2009
Opowieści świętych figurek. Odsłona druga. Katalog wystawy, Wielkopolski Park Etnograficzny, ss.
Jerzy Łomnicki
  1978 Ostrów Lednicki — historia i współczesność, „Kronika Wielkopolski”, nr 3 (16), Warszawa-Poznań, s. 159–165.
  1980 Wielkopolski Park Etnograficzny na Lednicy, Acta scansenologica, t. 1, Sanok, s. 184–186.
Maria J. Marciniak
  1985 Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Czerniejewo-Gniezno-Lednica, 31 VIII–2 IX 1982, Acta scansenologica, Sanok, s. 335–356.
Ryszard Michalak
  1976 Szlak Piastowski Poznań-Gniezno (Koncepcja zagospodarowania), „Kronika Wielkopolski”, nr 1–2 (8), Warszawa-Poznań, s. 73–86.
Zofia Myszcynowa
  1961 Z dyskusji o zbiorach ludoznawczych, uprawach w dobie neolitu i skansenie, „Gazeta Poznańska”, R. XIV, nr 230 (28 września), s. 3.
Antoni Pelczyk
  1983 Celopoĺska konferecia o skanzenoch, Múzeum. Metodický študijný a informačny materiál pre potreby pracovníkov múzeí a galérií, 2, Bratislava, s. 98.
  1989 Rola czynników kształtujących osadnictwo w zaakcentowaniu autentyczności regionalnej muzeum typu wieś, (w:) Odwzorowanie struktur osadniczych w muzeach skansenowskich w Polsce, Kielce, s. 97–102.
  1996 Kilka uwag o realizacji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w strukturach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Od zaplecza przez skansen do muzeum zintegrowanego), (w:) Skanseny po latach — założenia a realizacja, Materiały z ogólnopolskiej konferencji skansenowskiej Nowy Sącz, 5–6 X 1995 r., Nowy Sącz, s.105–111.
  2000 Ewolucja założeń programowych Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 287–323.
  2000 Zagroda z Nowotomyskiego — dwukulturowość Wielkopolski, „Studia Lednicke”, t. VI, s. 473–474.
  2000 Trudne początki i owocne 25-lecie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 2, Toruń, s. 103–105.
  2002 Założenie dworskie w Wielkopolskim Parku Etnograficznym jako zaplecze administracyjno-techniczne i przeciwwaga dla ekspozycji chłopskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 5, Toruń, s. 178–183.
  2002 Wielkopolski Park Etnograficzny. Między tradycyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną, Biblioteka studiów lednickich, t. VIII, Poznań, ss. 112.
  2008 Budownictwo murowane – czyli problem z autentycznością, technologią i stereotypami w polskich muzeach na wolnym powietrzu, Studia Lednickie, t. 9, Lednica – Poznań 2008, s. 133-144.
  2009 Architektura w polskich muzeach na wolnym powietrzu jako identyfikator tożsamości regionalnej i pomoc w lekcji wychowania w regionie, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na wolnym powietrzu w Polsce, nr 11, Wdzydze 2009, s. 69-72.
  2009 Historia badań etnograficznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, (w:) Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piatsów na Lednicy. XI lat istnienia (1969-2009), praca zbiorowa pod red. Andrzeja M. Wyrwy, Lednica 2009, s. 171-186.
Jan Sieraczkiewicz, Jan Święch
  1999 Lednogóra–Wielkopolski Park Etnograficzny, (w:) Skanseny. Muzea na wolnym powietrzu w Polsce, Olszanica, s. 48–55.
Andrzej Stasiak
  1998 Ruch turystyczny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, „Studia Lednickie”, t. V, s. 215–239.
  1998 Funkcja turystyczna polskich skansenów, (w:) Wieś współczesna kontynuacja i zmiana, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. XXXVII, s. 67–82.
Ryszard Strzemski
  1995 Ochrona przeciwpożarowa drewnianego budownictwa zabytkowego, Acta scansenologica, t. 7, Sanok, s. 165–178.
Romuald Zysnarski
  1978 Stan zagospodarowania Szlaku Piastowskiego na tle generalnej koncepcji, „Kronika Wielkopolski”, nr 3 (16), Warszawa-Poznań, s. 5–10.
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-02-10 11:58:18