Wniosek o przyznanie „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”


I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa (imię i nazwisko) ................................................................................

2. Adres ......................................................................................................


II (a) DANE OSOBOWE *)

1. Nazwisko ..................................................................................................

2. Imiona ....................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................

4. Adres zamieszkania .....................................................................................

.................................................................................................................

5. Adres do korespondencji wraz z nr telefonu, faxu, e-mail ..........................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

6. Nr i seria dowodu osobistego ............................................................................


II (b) DANE PODMIOTU**)

1. Nazwa podmiotu ..........................................................................................

.................................................................................................................

2. Adres wraz z nr telefonu, faxu, e-mail ................................................................

.................................................................................................................

3. Nr rejestru i nazwa podmiotu prowadzącego rejestr .................................................

.................................................................................................................


III. Opis działalności podmiotu i osiągnięć w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................


IV. Uzasadnienie wniosku ...................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................


................................................ ................................................
miejscowość i data podpis wnioskodawcy


*) wypełnić w przypadku wniosku o nagrodę dla osoby fizycznej
**) wypełnić w przypadku wniosku o nagrodę dla osoby prawnej

Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2009-08-07 11:24:20