Wielkopolski Park Etnograficzny
Logo WPE

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, Od­dział Muzeum Pierw­szych Piastów na Lednicy, to muzeum etno­gra­ficzne na wolnym powietrzu popu­larnie nazywane „dużym skan­senem”, które gromadzi, zabezpiecza i eksponuje przede wszy­stkim przedmioty związane z życiem i działalnością miesz­kańców wsi i miasteczek z ob­szaru Wielkopolski historycznej. Ze względu na wielkość i  obszar badawczy  jest ono uznawane za główne muzeum skansenowskie dla Wielkopolski i jedno z naj­ważniejszych muzeów tego typu w Polsce. Położone w przepięknym plenerze nad jeziorem Lednica prezentuje 53 obiekty tradycyjnego budownictwa chłopskiego, dworskie­go, sakralnego i folwarcznego, przeniesione z różnych stron Wielkopolski. W większości tych obiektów eksponowane są wystroje dawnych wnętrz i obejść. Przybywszy tu i spacerując (ok. 2 go­dzin) wśród pól i między opłotkami muze­al­nych zagród mogą Państwo zobaczyć wyposażenie starej kuźni, zajść do chałupy chłopskiej, wyciszyć się w wiejskim kościele, wspiąć się na wzgórze, na którym stoją róż­ne typy wiatraków i skąd widać wspaniałą panoramę jeziora Lednica, a dalej zatrzymać się na wiejskim cmentarzu, zajrzeć do wnętrza osiemnasto­wiecz­nej kaplicy, by w końcu, zaczerpnąwszy nieco atmo­sfery dworu, odpocząć w ota­czającym go parku.


Foto
Siedziba Wielkopolskiego Parku Etnograficznego,
Oddziału Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Siedziba Oddziału mieści się w zespole dworskim, którego układ przestrzenny nawiązuje do baro­kowej kompozycji założeń dworskich z miejscowości Łomnica pod Zbąszyniem (woj. wielkopolskie). Zasadniczo składa się z trzech budynków: kopii dworu ze Studzieńca pod Rogoźnem oraz kopii dwóch oficyn z Łomnicy wkom­ponowanych w strefę zieleni parkowej. Generalnie obiekty te pełnią ogólno­mu­zealne funkcje użytkowe (pracownie, magazyny zbiorów, archiwum, miesz­ka­nia), tym niemniej parter dworu udostępniony jest zwiedzającym, gdzie zaaran­żo­wano wystrój wnętrz ukazujący poziom życia przeciętnej rodziny ziemiańskiej w okresie międzywojennym.


Kierownik Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach:
  dr Antoni Pelczyk tel. 061 427 50 40
wpe.dziekanowice@wp.pl
Pracownicy:
  mgr Małgorzata Fryza e-mail: malgorzata.fryza@wp.pl
  mgr Adriana Garbatowska e-mail: ada.garbatowska@wp.pl
  mgr Marta Romanow-Kujawa e-mail: kujawa.marta@wp.pl

Zobacz również:


Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2011-01-31 19:32:30