Uchwała nr 2694 / 2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2009 r.

w sprawie: ustanowienia „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1
  1. Ustanawia się „Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.
  2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody określa „Statut Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, a wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi, załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorowi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U z a s a d n i e n i e


Idea ustanowienia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego wynika ze szczególnej roli Województwa Wielkopolskiego, które dziedziczy spuściznę wielkiego rodu Piastów — założycieli Państwa Polskiego.

Honorowa Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego ma za zadanie docenienie wybitnych badań naukowych i wszelkiej promocji wiedzy dotyczącej dynastii piastowskiej, a także ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Nieustannie są prowadzone i wydawane publikacje na temat dynastii piastowskiej. Istnieją muzea i inne instytucje chroniące dorobek naszych przodków. Jednak wiedza powszechna na ten temat w Polsce pozostaje na niezmienionym, podręcznikowym poziomie. Za granicą wkład Piastów w dzieje Europy jest znany jedynie wąskiemu gronu specjalistów.

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego ma zatem na celu docenienie wysiłku za szczególny wkład w zdobywanie i propagowanie wiedzy o Piastach — początkach naszego Państwa. Będzie się również przyczyniać do przekazywania unikalnej wiedzy o dynastii piastowskiej w sposób przystępny przeciętnemu odbiorcy, także przez prezentowanie chronionego piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Orzeł stanowi odniesienie do legendarnych i historycznych symboli państwowości polskiej, a ruiny na Ostrowie Lednickim do rezydencji pierwszych Piastów, jednego z najstarszych i najlepiej zachowanych do naszych czasów obiektów architektonicznych z okresu tworzenia państwowości polskiej, gdzie rezydowali pierwsi piastowscy władcy Mieszko I i Bolesław Chrobry.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2009-08-07 11:22:07