Uchwała nr 3940/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2010r.
 

Uchwała nr 3940/2010
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie: zmiany statutu ,,Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego"

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 200lr., Nr 13, poz.123 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
 
Zmienia się statut ,,Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego" stanowiący załącznik do uchwały
nr 2694/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: ustanowienia ,,Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego w ten sposób, ze w § 6 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt  1 a w brzmieniu:
,,1)a Arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej"
§2
 
Wykonanie   uchwały   powierza   się   Marszalkowi   Województwa   Wielkopolskiego   oraz Dyrektorowi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zwróciło się z wnioskiem o poszerzenie składu osobowego Kapituły Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. W związku z tym, ze państwowość polska tworzyła się na terenach wchodzących w skład obecnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, wprowadzenie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego do Kapituły jest zasadne.


 
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-06-17 08:45:22