Ostrów Lednicki
Ostrów Lednicki - kaplica

Na wyspie Jeziora Lednica — w centrum plemienia Polan (tuż obok ważnego, dawnego strategiczno-handlowego traktu lądowego oraz wodnego, w odległości ok. 36 km od Poznania i ok. 18 km od Gniezna) — znajdują się pozostałości wczesnośrednio­wiecznego grodu zwanego Lednicą lub Ostrowem Lednickim, związanego z czasami panowania pierwszych władców z polskiej dynastii piastowskiej, Mieszkiem I i Bolesławem Chrobrym. Dzięki intensywnym pracom archeologicznym, prowadzonym w przeszłości oraz w przeciągu ostatnich dekad, jak i wynikom badań szeregu współpracujących z archeologią dyscyplin badawczych, potrafimy dzisiaj w miarę precyzyjnie określić rolę i znaczenie tego grodu w organizacyjno-terytorialnej strukturze wczesnego państwa polskiego.

Zanim jednak ośrodek ten zaczął pełnić szereg ważnych funkcji, w czasie od 2. poł. X w. i później, wyspę wykorzystywano do zasiedlenia już wcześniej, bo od VIII w., skąd pochodzą ślady osadnictwa tzw. otwartego oraz w 2. poł. IX i 1. poł. X w., kiedy to w południowej jej części wzniesiono niewielki gród o średnicy wnętrza ok. 40 m.

Początkowo funkcjonował on samodzielnie, zaś po 921 r. włączono go w obręb większej fortyfikacji. Około połowy X w. mamy do czynienia na Ostrowie Lednickim z początkiem różnorodnych przemian, dzięki którym wyspa uzyskuje szczególny status przynależny najważniejszym ośrodkom ówczesnej władzy. Przemiany te polegają m.in. na pobudowaniu tu potężnej fortyfikacji grodowej, realizacji w jej wnętrzu monumentalnej architektury kamiennej — tj. wyposażeniu tego grodu w dwie wolno stojące budowle: pałac (palatium) władcy połączony z kaplicą oraz kościół z prostym zamknięciem prezbiterium.

Wyspę zabudowuje się również domostwami drewnianymi oraz wyposaża w drogi wiodące od dwóch mostowych przyczółków, zlokalizowanych na terenie tzw. otwartego (bowiem nie towarzyszyły mu żadne dodatkowe umocnienia) podgrodzia, ku zachodniemu oraz wschodniemu brzegowi Jeziora Lednica. Inne ze szczególnych funkcji, jakie przydano temu ośrodkowi, to lokalizacja tu miejsca pochówków osób o najwyższym statusie społecznym jak również wydzielenie wokół Lednicy odrębnego terytorium, związanego z logistyką i zabezpieczeniem różnorodnych potrzeb władcy i jego dworu.


Zobacz również:

Zabytki nieruchome

Zabytki ruchome


Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-11-30 09:17:54