Ogłoszenia o wyborze ofert
Aktualne * Ogłoszenia o wyborze ofert * Postępowania odwołane lub unieważnione * Archiwum


Lednica, dnia 26-10-2010 r.
Post. nr MPP-09-2010
wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
 I.    Zamawiający:
1.     Nazwa: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy reprezentowane przez Dyrektora – prof. dr hab. Andrzeja Wyrwę
2.     Adres: Dziekanowice 32
3.     Kod pocztowy: 62-261
4.     Miejscowość: Lednogóra
5.     Województwo: wielkopolskie
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
II.    Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
1. Tak.      2. Nie.
 
III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1.     Rodzaj zamówienia:
1)    robota budowlana;
2)    dostawa;
3)    usługa.
2.     Tryb udzielenia zamówienia:
1)    przetarg nieograniczony;
2)    przetarg ograniczony;
3)    negocjacje z ogłoszeniem;
4)    negocjacje bez ogłoszenia;
5)    zamówienie z wolnej ręki;
6)    zapytanie o cenę;
7)    aukcja elektroniczna;
8) dialog konkurencyjny.
9) zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
 
IV.       Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie, dostawa i montaż 98 szt. plakietek informacyjnych na terenie „Rezerwatów Archeologicznych dotyczących Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”.
 
V.   Wybór oferty:
1.     Oznaczenie oferty:
2.     Wykonawca:
1)    Nazwa: „Firma Copypoint Z. Ławniczek
2)    Adres: ul. Św. Wawrzyńca 29
3)    Kod pocztowy: 62-200
4)    Miejscowość: Gniezno
5)    Województwo: wielkopolskie
3.     Cena oferty wybranej: 1.274,00 zł brutto
 
 Dziekanowice, dnia 08 kwietnia 2010 r.
 
 
Nr postępowania: MPP 01/2010
 
 
ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: wykonania zadania p.n „Konserwacja reliktów budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim (część II)”
 
Nr postępowania: MPP 01/2010 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
 62-261 Lednogóra
jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że:
 
1
za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223, poz. 1655 z pózn. zm.) uznana została i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
 
 
Nazwa (firma )wykonawcy:
Konserwacja Zabytków
Piotr Niemcewicz
Siedziba i adres wykonawcy:
87-100 Toruń, ul. Bema 12/7
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze ww. oferty kierował sie kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 250.000,00 zł netto/brutto
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) i jest ceną najniższą.
 
W/w ofercie przyznano następującą punktację:
Kryterium cena: 600 pkt
Łączna punktacja: 600 pkt
 
Informacja o wykonawcach (nazwy/firmy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy), którzy złożyli oferty, oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Zamawiający informuje, że w/w oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
 
2
 
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3
Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
4
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta w terminie nie krótszym niż termin, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt  2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a w/w ustawy.
 
 

Dziekanowice, dnia 09-12-2009 r.
Post. nr MPP-14-2009


wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiający:
 1. Nazwa: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy reprezentowane przez:
Dyrektora – prof. dr hab. Andrzej Wyrwa
2. Adres: Dziekanowice 32
3. Kod pocztowy: 62-261
4. Miejscowość: Lednogóra
5. Województwo: wielkopolskie
 
II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
1. Tak. 2. Nie.
 
III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia:
1) robota budowlana;
2) dostawa;
3) usługa.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) negocjacje bez ogłoszenia;
5) zamówienie z wolnej ręki;
6) zapytanie o cenę;
7) aukcja elektroniczna;
8) dialog konkurencyjny.
9) zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Publikacje muzealne - Druk książki pt.: „Stauroteka lednicka"
oznaczenie wg CPV
79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane
79.97.10.00-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze
 
V. Wybór oferty:
1. Oznaczenie oferty: NR 3
2. Wykonawca:
1) Nazwa: Oficyna Drukarska Usługi Poligraficzne - Jacek Chmielewski
2) Adres: ul. Sokołowska 12A
3) Kod pocztowy: 01-142
4) Miejscowość: Warszawa
5) Województwo: mazowieckie
3. Cena brutto oferty wybranej:  4.318,80 zł. 

Dziekanowice, dnia 28-10-2009 r.
Post. nr MPP-12-2009
wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia


Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
 1. Nazwa: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy reprezentowane przez:
Dyrektora – prof. dr hab. Andrzej Wyrwa
2. Adres: Dziekanowice 32
3. Kod pocztowy: 62-261
4. Miejscowość: Lednogóra
5. Województwo: wielkopolskie
 
II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
1. Tak. 2. Nie.
 
III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia:
1) robota budowlana;
2) dostawa;
3) usługa.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) negocjacje bez ogłoszenia;
5) zamówienie z wolnej ręki;
6) zapytanie o cenę;
7) aukcja elektroniczna;
8) dialog konkurencyjny.
9) zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.
IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa Sprzętu Komputerowego
Kod CPV: 30236000-2

 
V. Wybór oferty:
1. Oznaczenie oferty: NR 2
2. Wykonawca:
1) Nazwa: EWAM SYSTEM Technologie Informatyczne
2) Adres: ul. św. Wojciech 27/1
3) Kod pocztowy: 61-749
4) Miejscowość: Poznań.
5) Województwo: wielkopolskie.
3. Cena brutto oferty wybranej: 21.556,18 PLN

 

Załączniki

 

Dziekanowice, dnia 25-09-2009 r.

Post. nr MPP-11-2009

 

 

wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

 

 

 

Zawiadomienie o korekcie wyboru oferty

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia o rezygnacji wykonania przedmiotowego zamówienia przez  Wykonawcę:

      

 Oferta nr 2

Agencja  Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk

ul. gen. T. Kutrzeby 15

05-082  Stare Babice

              Cena brutto oferty:   2318,00 PLN.

 

Jednocześnie wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych  ofert złożoną przez::

Oferta nr 3

Oficyna Drukarska Usługi Poligraficzne

Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12A

01-142 Warszawa

              Cena brutto wybranej oferty:   2560,00 zł

 

 

 

Dziekanowice, dnia 23-09-2009 r.

Post. nr MPP-11-2009
wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 I.    Zamawiający:

1.         Nazwa: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy reprezentowane przez:

        Dyrektora – prof. dr hab. Andrzeja Wyrwę

2.     Adres: Dziekanowice 32

3.     Kod pocztowy: 62-261

4.     Miejscowość: Lednogóra

5.     Województwo: wielkopolskie

 

II.    Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

1. Tak.      2. Nie.

 

III. Tryb i przedmiot zamówienia:

1.     Rodzaj zamówienia:

1)    robota budowlana;

2)    dostawa;

3)    usługa.

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

1)    przetarg nieograniczony;

2)    przetarg ograniczony;

3)    negocjacje z ogłoszeniem;

4)    negocjacje bez ogłoszenia;

5)    zamówienie z wolnej ręki;

6)    zapytanie o cenę;

7)    aukcja elektroniczna;

8)   dialog konkurencyjny.

9)   zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.

 

IV.   Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Publikacje muzealne -  Druk książki  pt.:  Ledna i Mieczek. Tajemnica z jeziora”.

 

 

V.   Wybór oferty:

1.     Oznaczenie oferty nr 2:

2.     Wykonawca:

1)    Nazwa: Agencja  Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk

2)    Adres: ul. gen. T. Kutrzeby 15

3)    Kod pocztowy: 05-082

4)    Miejscowość: Stare Babice

5)    Województwo: mazowieckie

3.     Cena brutto oferty wybranej:  2318,00 PLN.

 


Załączniki

 

*
Lednica, dnia 20-08-2009 r.
 
Post. nr MPP-10-2009
                                                         
 
wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1. Nazwa: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy reprezentowane przez Dyrektora – prof. dr hab. Andrzeja Wyrwę
2. Adres: Dziekanowice 32
3. Kod pocztowy: 62-261
4. Miejscowość: Lednogóra
5. Województwo: wielkopolskie

 
II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
1. Tak. 2. Nie.

 
III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia:
1) robota budowlana;
2) dostawa;
3) usługa.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) negocjacje bez ogłoszenia;
5) zamówienie z wolnej ręki;
6) zapytanie o cenę;
7) aukcja elektroniczna;
8) dialog konkurencyjny.
9) zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro.

 
IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”. Rezerwat Archeologiczny Ostrów Lednicki – roboty budowlano-montażowe.
 
 
V. Wybór oferty:
1. Oznaczenie oferty:
2. Wykonawca:
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz
2) Adres: Ruszkowo 7A
3) Kod pocztowy: 63-000
4) Miejscowość: Środa Wielkopolska
5) Województwo: wielkopolskie
3. Cena oferty wybranej: 3.943.880,18 PLN.

 
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.* * *


* * * * *


* *


* * *


*


*


* * *


* * *


* *


* * *


MPP-02-2008
Dziekanowice, 2.12.2008 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Krycie dachów na obiektach zabytkowych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.
Zadanie nr 2 — Krycie dachów słomą

W oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.02.2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) informujemy, że do realizacji zamówienia w przedmiotowej sprawie Zamawiający wybrał ofertę:


Oferta nr 1
RANTEX
Zaklad Usługowo-Naprawczy
Tomasz Ratajczak
ul. Półwiejska 14
62-200 Gniezno

z ceną 22.735,00 zł (brutto)

Uzasadnienie:
ważna oferta, wybrana zgodnie z kryterium: cena 100%, mieszcząca się w kwocie, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Do Zamawiającego wpłynęła jedna ważna oferta.MPP-01-2008
Dziekanowice, 2.12.2008 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Krycie dachów na obiektach zabytkowych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.
Zadanie nr 1 — Krycie dachów trzciną

W oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.02.2004 r., nr 19, poz. 199 z późn. zmianami) informujemy, że do realizacji zamówienia w przedmiotowej sprawie Zamawiający wybrał ofertę:


Oferta nr 1
Dekarstwo Trzcinowe
Tadeusz Mroziński
ul. Bolesława Chrobrego 18
55-100 Trzebnica

z ceną 132.851,90 zł (brutto)

Uzasadnienie:
ważna oferta, wybrana zgodnie z kryterium: cena 100%, mieszcząca się w kwocie, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Do Zamawiającego wpłynęła jedna ważna oferta.Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl

zawiadamia o wyborze oferty
na

roboty budowlane: krycie dachów trzciną na obiektach zabytkowych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach

Postępowanie MPP-06-2007 z dnia 25.10.2007 r., o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro. Do zamawiającego wpłynęła jedna ważna oferta. Jest to:
Oferta nr 1 Dekarstwo Trzcinowe
Tadeusz Mroziński
ul. Chrobrego 18
55-100 Trzebnica

Ocena i porównanie ofert

Oferta nr 1 112.470,08 zł (brutto)
92.188,59 zł (netto)
uzyskała łącznie 100 pkt (80 pkt w kategorii ceny i 20 pkt w kategorii terminu wykonania)

Wybór oferty

W trakcie przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1.
(Podstawa prawna: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (z dn. 29.01.2004 r. - DzU nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) - art. 39).


Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
e-mail: muzeum.lednica@interian.pl

zawiadamia o wyborze oferty na

termomodernizację budynku administracyjnego muzeum w Dziekanowicach 32

Postępowanie MPP — 04-2007 o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwo­ty określone na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. z późn. zmianami.

Do Zamawiającego wpłynęły łącznie cztery oferty, z których trzy były ważne. Wymienione ważne oferty to:

 1. Oferta nr 2: Zakład Ogólnobudowlany Henryk Ignasiak, Łubowo 29c, 62-260 Łubowo,
 2. Oferta nr 3: Zakład Kompleksowych Usług dla Budownictwa Faber- Service, Łubowo 7c, 62-260 Łubowo,
 3. Oferta nr 4: Zakład Remontowo-Budowlany Del-Bud, Sabina Delikatna, Kowanówko, ul. por. dr W. Jankowskiego 2, 64-800 Oborniki Wlkp.


Ocena i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 2:189.999,97 zł (brutto)
155.737,68 zł (netto)
uzyskała łącznie 98,93 pkt (za jedyne kryterium SIWZ)

Oferta nr 3:217.323,32 zł (brutto)
178.133,87 zł (netto)
uzyskała łącznie 86,40 pkt (za jedyne kryterium SIWZ)

Oferta nr 4:187.769,57 zł (brutto)
153.909,48 zł zł (netto)
uzyskała łącznie 100,00 pkt (za jedyne kryterium SIWZ)

Wybór oferty

W trakcie przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 (Podstawa prawna: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. — Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami — art. 39).

Oferty odrzucone

W trakcie prowadzonego postępowania odrzucono ofertę nr 1 - Firma Gringo, Jarosław Mikołajczak, Os. Wschód 19 b/6, 62-100 Wągrowiec ze względu na nieprawidłowe naliczenie podatku VAT (podstawa prawna: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. — Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami — art. 89, ust. 1, pkt. 8).


Dziekanowice, 7.08.2007

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

świadczenie usług w zakresie
bezpieczeństwa ochrony fizycznej

Postępowanie MPP — 04-2007 o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwo­ty określone na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. z późn. zmianami.

Do Zamawiającego wpłynęły dwie ważne oferty, które złożyły:

Oferta nr 1: Biuro Ochrony „Sezam”, ul. Piastowska 71, Poznań.
Oferta nr 2: Spółdzielnia „Dozór”, ul. Żwirki i Wigury 19a, Gniezno.

Ocena i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:
Wartość brutto roboczogodziny- 16,47 zł
Wartość netto roboczogodziny- 13,50 zł
Czas dojazdu łącznie- 34 min.
Oferta po zsumowaniu punktów za każde z kryteriów uzyskała łącznie 67 punktów (49+18).

Oferta 2:
Wartość brutto roboczogodziny- 10,00 zł
Wartość netto roboczogodziny-   8,20 zł
Czas dojazdu łącznie- 30 min.
Oferta po zsumowaniu punktów za każde z kryteriów uzyskała łącznie 100 punktów (80+20).

Wybór oferty

W trakcie przeprowadzonego postępowania:
Zamawiający wybrał Ofertę nr 2 — złożoną przez Firmę „DOZÓR” która po zsu­mo­wa­niu punktów przyznanych za każde kryterium oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów.


MPP 3-2007
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

modernizację i rozbudowę Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego.
Zadanie nr 1 - Rezerwat archeologiczny Ostrów Lednicki. Zadaszenie ruin nad palatium - sufit podwieszony

Postępowanie MPP – 03-2007 (BZP nr 102, z dnia 24.05.2007, poz. 29590) o udzie­le­nie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: Przetargu nieo­gra­ni­czo­nego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro.

Do Zamawiającego wpłynęła jedna ważna oferta. Zamawiający przyjął ofertę złożoną przez firmę:
Firma Brzechwa S.C.
Grażyna, Ireneusz Brzechwa
ul. Polna 2
64-600 Oborniki Wlkp.

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • VAT 22%
 • brutto
243.027,15 zł
53.465,97 zł
296.493,12 złMPP 2-2007
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

na roboty remontowe i renowacyjne CPV 45 45 30
Rewaloryzacja eksponatu etnograficznego stodoły ze Sworzyc nr inw. MPPEN-60

Postępowanie MPP – 2-2007 o udzielenie ww. zamówienia publicznego pro­wa­dzone było w trybie przetargu nieograniczonego nieograniczonego o wartości sza­cun­kowej poniżej 60.000 euro.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
DEKARSTWO TRZCINOWE
Tadeusz Mroziński
ul. Bolesława Chrobrego
55-100 Trzebnica
tel. 071 312 06 46

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • VAT 22%
 • brutto
74.079,19 zł
16.297,42 zł
90.376,61 złMPP 1-2007
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

dostawę drewna budowlanego obrobionego przeznaczonego na wykonanie remontu kapitalnego zabytkowej stodoły z Zielęcina

Postępowanie MPP – 1-2007 o udzielenie ww. zamówienia publicznego pro­wa­dzone było w trybie przetargu nieograniczonego nieograniczonego o wartości sza­cun­kowej poniżej 60.000 euro.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
PHU „DREWPOL”
Jacek Chudy
Świątniki Małe 21a
62-212 Mieleszyn
tel. 061 427 16 15

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • VAT 22%
 • brutto
19.782,71 zł
4.352,20 zł
24.134,91 złDziekanowice, dnia 8.12.2006 r.
MPP 12-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

dostawę drewna budowlanego obrobionego CPV:
20 16 1000-2

Postępowanie MPP – 12-2006 r. o udzielenie ww. zamówienia publicznego pro­wa­dzone było w trybie przetargu nieograniczonego nieograniczonego o wartości sza­cun­kowej poniżej 60.000 euro.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
PHU „DREWPOL”
Jacek Chudy
Świątniki Małe 21a
62-212 Mieleszyn

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • VAT 22%
 • brutto
14.875,21 zł
3.272,55 zł
18.147,76 złDziekanowice, dnia 18.09.2006 r.
MPP 9-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

dostawę drewna konstrukcyjnego

Postępowanie MPP – 09-2006 r. o udzielenie ww. zamówienia publicznego pro­wa­dzone było w trybie przetargu nieograniczonego nieograniczonego o wartości sza­cun­kowej poniżej 60.000 euro.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
PHU „DREWPOL”
Jacek Chudy
Świątniki Małe 21a
62-212 Mieleszyn

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • VAT 22%
 • brutto
29.724,95 zł
6.539,49 zł
36.264,44 złLednica, dnia 7.09.2006 r.
MPP 8-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

roboty budowlane: Wymiana pokrycia dachowego na obiektach zabytkowych eksponowanych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach

Postępowanie MPP – 08-2006 o udzielenie ww. zamówienia publicznego pro­wa­dzone było w trybie przetargu nieograniczonego nieograniczonego o wartości sza­cun­kowej poniżej 60.000 euro.

Do zamawiającego wpłynęła jedna zgodna ze SIWZ oferta.

Zamawiający przyjął ofertę złożoną przez firmę:
Dekarstwo Trzcinowe
Tadeusz Mroziński
ul. B. Chrobrego 18
55-100 Trzebnica

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • VAT 22%
 • brutto
47.970,11 zł
10.553,42 zł
58.523,53 złLednica, dnia 5.09.2006 r.
MPP 7-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

projekt - wykonanie - instalację
aparatury do konserwacji drewna mokrego metodą wymrażania w próżni (freeze drying) w pracowni konserwatorskiej

Postępowanie MPP – 07-2006 r. o udzielenie ww. zamówienia publicznego pro­wa­dzone było w trybie: przetargu nieograniczonego nieograniczonego o wartości sza­cun­kowej poniżej 60.000 euro.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:
MagMar
Przemysław Płóciennik
ul. Matejki 37/3
87-100 Toruń

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • VAT 22%
 • brutto
88.800,00 zł
19.536,00 zł
108.336,00 złLednica, dnia 30.08.2006 r.
MPP 6-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

remont wiatraka z Sędziwojewa

Postępowanie MPP – 06-2006 r. o udzielenie ww. zamówienia publicznego pro­wa­dzone było w trybie: przetargu nieograniczonego nieograniczonego o wartości sza­cun­kowej poniżej 60.000 euro.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:
Brzechwa S.C.
Grażyna i Ireneusz Brzechwa
ul. Polna 2
64-600 Oborniki

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • VAT 22%
 • brutto
15.755,00 zł
3.466,10 zł
19.221,10 złLednica, dnia 3.04.2006 r.
MPP 5-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

prace modernizacyjno-adaptacyjne wieży bramnej w Małym Skansenie

Postępowanie MPP – 05-2006 r. o udzielenie ww. zamówienia publicznego pro­wa­dzone było w trybie: przetargu nieograniczonego nieograniczonego o wartości sza­cun­kowej poniżej 60.000 euro.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
Firmę Budowlaną
Józef Paczka
ul. Ogrodowa 85
34-400 Nowy Targ

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • brutto
61.143,69 zł
74.593,30 złLednica, dnia 2.03.2006 r.
MPP 2-2006
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20

zawiadamia o wyborze oferty na

remont wiatraka z Kędzierzyna

Postępowanie MPP – 02-2006 r. o udzielenie ww. zamówienia publicznego pro­wa­dzone było w trybie: przetargu nieograniczonego nieograniczonego o wartości sza­cun­kowej poniżej 60.000 euro.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
Firmę Budowlaną
Józef Paczka
ul. Ogrodowa 85
34-400 Nowy Targ

Wartość złożonej oferty:
 • netto
 • brutto
15.629,10 zł
19.067,50 zł
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2009-09-24 11:40:20