Konkurs 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU
na maskotkę Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1.  Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie na „maskotkę” i gadżety dotyczące Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
2. Organizatorem konkursu jest:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
Dziekanowice 32,
62-261 Lednogóra
 
3. Celami konkursu jest:*
I -  stworzenie „maskotki”, która będzie symbolizować pomnik historii jakim jest Ostrów Lednicki.
II – stworzenie małoformatowychgadżetów związanych z początkami państwa Pierwszych Piastów.
 
§ 2 Uczestnicy Konkursu
 
1. W Konkursie może uczestniczyć młodzież i studenci do 25 roku życia uczęszczający do placówek o profilu plastycznym (szkoły, uczelnie, domy kultury, świetlice itd.).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci Organizatora Konkursu oraz dzieci członków Jury.
§ 3 Jury
 
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, które wyłoni
Laureata oraz przyzna ewentualne wyróżnienia.
2. Pełny skład Jury zostanie podany na stronie:
www.lednicamuzeum.pl
3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody oraz ewentualnych wyróżnień jest ostateczna i nie
przysługuje od niej prawo odwołania.
 
§ 4 Zasady udziału w Konkursie
 
1. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosić tylko jeden projekt maskotki wraz z jej nazwą. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
2. Prace konkursowe przygotowane muszą być w formie prac przestrzennych (prototyp).
3. Prace konkursowe muszą być utworami, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach, nieobciążone wadami prawnymi, obciążeniami lub roszczeniami osób trzecich.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej (zał.1),
i przesłanie jej na adres:  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32,
62-261 Lednogóra
6. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu zobowiązani są dołączyć do karty zgłoszeniowej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie (zał.2).
7. Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora prawo nieodpłatnego i nieograniczonego
korzystania z projektu.
8. Opiekun uczestnika Konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody (zał.3). Poprzez podanie danych osobowych opiekun, wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie www.lednicamuzeum.pl. Jednocześnie Organizator zastrzega, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji Konkursu.
 
§ 5 Miejsce i termin nadsyłania prac
 
1. Prace należy wysłać pocztą na adres podany w § 4 pkt. 5, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami, z napisem KONKURS, (w zależności od przeznaczenia  – MASKOTKA/GADŻET MPP NA LEDNICY” wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. § 4 pkt. 6 i 8. Każda praca biorąca udział w Konkursie powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy, nazwa maskotki/gadżetu oraz krótkie uzasadnienie (maksymalnie 200 znaków), dlaczego właśnie ten projekt powinien symbolizować Ostrów Lednicki  lub charakteru i przeznaczenia innych gadżetów poza maskotką.
2. Termin nadsyłania prac upływa dnia 5 maja 2011 r. Liczy się data stempla pocztowego.
3. Uczestnik Konkursu przesyła projekt maskotki na własny koszt. Organizator nie zwraca
nadesłanych prac nadawcy.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 16 maja 2011 r. poprzez opublikowane ich
na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Jednocześnie Laureat i osoby wyróżnione
zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 
§ 6 Nagrody i wyróżnienia
 
1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda główna dla Laureata najciekawszego projektu
Maskotki i wybranych gadżetów. Jury może również przyznać wyróżnienia.
2. Nagrodą dla Laureata konkursu będą nagrody rzeczowe.
3. W przypadku przyznania wyróżnień, nagrodą dla osób wyróżnionych jest dyplom.
4. Wystawienie wszystkich prac uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie między 1 – 16 czerwca 2011 r. w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej lub nie przyznania
wyróżnień z uwagi na niski poziom prac nadesłanych na Konkurs.
 
§ 7 Postanowienia końcowe
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz  niewyłonienia Laureata.
3. Przesłane prace stają się własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych zmian w nagrodzonym
projekcie.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
6. Laureat Konkursu oraz, w przypadku przyznania wyróżnień, osoby wyróżnione przenoszą
nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, reprodukcji plastycznej, rzeźby, płaskorzeźby wg przedłożonego przez autora wzoru.
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
8. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
9. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dział Naukowo – Oświatowy Tel: (061) 427 – 50 – 23, mail mariola.olejniczak@lednicamuzeum.pl.* wyznaczamy cele podwójne ze wzgląd na dwutorowość ogłoszonego przez nas konkursu (zarówno „maskotka” jak i gadżet – ma ściśle nawiązywać do miejsca jakim jest Ostrów Lednicki bądź do symboliki, zabytków, przestrzeni, czy postaci historycznych itp.
 
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-10-14 07:06:42