Konferencja "Konserwacja drewna zabytkowego. Między teorią a praktyką"
 

Z okazji 35-lecia powołania
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach

Dyrektor
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa

 
zaprasza do wzięcia udziału w

 
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
nt.
Konserwacja drewna zabytkowego. Między teorią a praktyką

 
Lednica/Dziekanowice, 13-15. września 2010 r.

 
Konferencja organizowana na Lednicy ma umożliwić teoretykom i praktykom, przedstawicielom muzeów skansenowskich i gablotowych oraz osobomreprezentującym różne firmy, zajmujące się zarówno konserwacją jak i produkcją środków konserwujących, skonfrontowanie oczekiwań i poglądów na temat stosowanych metod i środków konserwacji drobnych i wielkokubaturowych muzealiów drewnianych eksponowanych w różnych środowiskach muzealnych (zamkniętej gablocie lub na wolnym powietrzu). Ma też zwrócić szczególną uwagę na problemy konserwacji drewna polichromowanego, mokrego oraz silnie porażonego biologicznie drewna konstrukcyjnego.
Zgodnie z zamysłem organizatorów konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, stąd sugestia by tematy poszczególnych wystąpień dotyczyły:
  • zależności pomiędzy obowiązującą w danym czasie teorią a stosowaną metodą konserwacji muzealiów;
  • opisu szczególnych metod zastosowanych przy konserwacji wybranych obiektów/muzealiów;
  • charakterystyki tradycyjnych lub współczesnych środków konserwacji stosowanych w codziennej praktyce muzealnej;
  • niepożądanych efektów na skutek zastosowanych wybranych metod, środków lub zabiegów;
  • dylematów między konserwacją a zachowaniem walorów historycznych, estetycznych i ekspozycyjnych muzealium.
Liczymy, że problematyka konferencji spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony muzealników i osób zajmujących się konserwacją, które zechcą podzielić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z tego zakresu.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (Załącznik: Karta zgłoszeniowa) do 31. marca 2010 r. faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na niżej podany adres:

 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra
tel. (061) 427 50 10 lub (061) 427 50 42; (061) 427 50 40; fax (061) 427 50 20

(z dopiskiem: „KONFERENCJA 35. lat WPE”)
 
Zastrzegamy sobie prawo doboru zgłoszonych propozycji Państwa wystąpień. Osoby zgłaszające wystąpienie, prosimy o załączenie krótkiego abstraktu. Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.
Odpowiedź zwrotna zawierająca informację o zaakceptowanych tematach wystąpień będzie rozesłana do wszystkich zainteresowanych konferencją do 15. kwietnia 2010 r.

 
Wszelkie pytania związane z konferencją prosimy kierować do:
mgr inż. Maria Staśkiewicz: tel. (061) 427 50 42
dr Antoni Pelczyk: tel. (061) 427 50 40

 
Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł. i obejmuje zakwaterowanie (nocleg: 13/14 i 14/15 września 2010 r.), pełne wyżywienie i materiały konferencyjne. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu na konferencję. Powyższą kwotę prosimy wpłacić do 15. maja 2010 roku na konto:
PKO BP S.A. Oddz. Gniezno 93102041150000940200405217

Szczegółowy program konferencji zostanie podany w Komunikacie nr 2.

 

  
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Konserwacja drewna zabytkowego. Między teorią a praktyką
Dziekanowice/Lednica, 13-15 września 2010 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 
Dane uczestnika

 

 
Imię i nazwisko/tytuł/stopień naukowy

 

 
Instytucja delegująca

 

 
Adres do korespondencji

 

 
Telefon

 

 
Fax

 

 
e-mail

 

 
Forma uczestnictwa
Proszę wpisać „x” we właściwej rubryce

 
Referent

 

 
Słuchacz

 

 
Forma wystąpienia
Proszę wpisać „x” we właściwej rubryce

 
Referat

 

 
Komunikat

 

 
Prezentacja

 

 
Tytuł referatu/komunikatu/prezentacji

 

 
Abstrakt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rezerwuję nocleg:
Proszę skreślić TAK lub NIE
12/13/09
TAK
NIE

 
14/15/09
TAK
NIE

 
13/14/09
TAK
NIE

 
15/16/09
TAK
NIE

 
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem, pocztą elektroniczną lub tradycyjną do 31marca 2010 roku na adres: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32; 62-261 Lednogóra. Z dopiskiem: „KONFERENCJA 35. lat WPE”.
fax (061) 4275020; e-mail: wpe.dziekanowice@wp.pl lub sekretariat@lednicamuzeum.pl

 
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2010-08-03 13:47:46