Archiwum
Aktualne * Ogłoszenia o wyborze ofert * Postępowania odwołane lub unieważnione * Archiwum

* * * * * * *


* *


* * * * * * *


* * * *
*


*


* *


* * * * * * *


* * *


* * * * * * *


* * * *


* * *


*


* *


* *


* * * * * * *


* * * * * * * *

Załączniki do pobrania:
* * * *


* * * *


* MPP 4-2008
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl
lub muzeum.lednica@interian.pl

informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 1. Przedmiot zamówienia:
  Pełnienie w zakresie pełnobranżowym funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu p.n. „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków państwa polskiego — Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”.
  Oznaczenie wg CPV:
  71.52.00.00-9 — Usługi nadzoru budowlanego

 2. Termin realizacji zamówienia:
  do dnia 30 września 2010 roku.

 3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Joanny Maciaszczyk.

 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia 4 grudnia 2008 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 grudnia 2008 r. o godzinie 9:15 w sali konferencyjnej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 6. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
  cena wykonania zamówienia       —     100%

 7. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, ale nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
MPP 2-2008
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl
lub muzeum.lednica@interian.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. U. P.z.p.
na

roboty budowlane: Krycie dachów na obiektach zabytkowych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach zadanie nr 2 - krycie dachów słomą
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 45261210-9

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dostępna bezpłatnie na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.lednicamuzeum.pl.
Można ją również uzyskać bezpośrednio od zamawiającego w Pracowni Budowlanej mieszczącej się w Oficynie I siedziby zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wszystkie informacje dot. zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Jolanty Kapsa (tel. 061 427 50 36).

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane — krycie słomą dachów o łącznej powierzchni 415 m2 na obiektach zabytkowych:
 • stodoła z Dobrca
 • chlew z szopą z Dobrca
Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ i przedmiarze robót załączonym do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia:
    31.12.2008 r.

4. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i oso­ba­mi zdolnymi do wykonywania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za­mó­wie­nia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w formie oryginałów lub kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) następujące dokumenty:
 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych — na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający, że zapisy są aktualne, nie uległy zmianie).

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione oceniając formalnie metodą „spełnia - nie spełnia” dokumenty, oświadczenia dostarczone przez wykonawcę starającego się o zamówienie publiczne. Niespełnienie przez wykonawcę któregoś z warunków uczestnictwa w zamówieniu publicznym spowoduje wykluczenie tego wykonawcy i uznanie jego oferty za odrzuconą.

5. Informacja na temat wadium:
    zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
    cena 100% - najniższa cena.

7. Miejsce i termin składania ofert:
    Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. 107, do dnia 2.12.2008 r. do godz.10:00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2.12. 2008 r. o godz.10:45, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 03.

8. Termin związania ofertą:
    15 dni od dnia upływu składania ofert.

9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
    nie dotyczy.

10. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
    nie dotyczy.

11. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
    nie dotyczy.

12. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
    nie dotyczy.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP dnia 8.11.2008 r. pod numerem 307289.


MPP 1-2008
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl
lub muzeum.lednica@interian.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. U. P.z.p.
na

roboty budowlane: Krycie dachów na obiektach zabytkowych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach zadanie nr 1 - krycie dachów trzciną
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 45261210-9

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dostępna bezpłatnie na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.lednicamuzeum.pl.
Można ją również uzyskać bezpośrednio od zamawiającego w Pracowni Budowlanej mieszczącej się w Oficynie I siedziby zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wszystkie informacje dot. zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Jolanty Kapsa (tel. 061 427 50 36).

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane — krycie trzciną dachów o łącznej powierzchni 751 m2 na obiektach zabytkowych:
 • stodoła z Kościuszkowa
 • stodoła z Godzieszy Wielkich
 • stodoła z Rogalina
Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ i przedmiarze robót załączonym do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia:
    31.12.2008 r.

4. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i oso­ba­mi zdolnymi do wykonywania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za­mó­wie­nia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w formie oryginałów lub kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) następujące dokumenty:
 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych — na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający, że zapisy są aktualne, nie uległy zmianie).

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione oceniając formalnie metodą „spełnia - nie spełnia” dokumenty, oświadczenia dostarczone przez wykonawcę starającego się o zamówienie publiczne. Niespełnienie przez wykonawcę któregoś z warunków uczestnictwa w zamówieniu publicznym spowoduje wykluczenie tego wykonawcy i uznanie jego oferty za odrzuconą.

5. Informacja na temat wadium:
    zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
    cena 100% - najniższa cena.

7. Miejsce i termin składania ofert:
    Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. 107, do dnia 2.12.2008 r. do godz.10:00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2.12. 2008 r. o godz.10:15, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 03.

8. Termin związania ofertą:
    15 dni od dnia upływu składania ofert.

9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
    nie dotyczy.

10. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
    nie dotyczy.

11. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
    nie dotyczy.

12. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
    nie dotyczy.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP dnia 8.11.2008 r. pod numerem 307285.


MPP 6-2007
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na

roboty budowlane: krycie dachów trzciną na obiektach zabytkowych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach
(CPV 45 45 30 00 7)

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane — krycie trzciną dachów o łącznej powierzchni 699,21 m2 na obiektach zabytkowych w Wielkopolskim Parku Et­no­gra­ficz­nym:
– stodoła z Dąbrówki Kościelnej:
 • krycie dachu o pow. 165 m2
 • montaż wsporników instalacji odgromowej wzdłuż kalenicy i wiatrownic
 • montaż łat kalenicowych zewnętrznych na nowym poszyciu
– stodoła z Zielęcina:
 • krycie dachu o pow. 365,40 m2
 • montaż wsporników przelotowych podtrzymujących instalację odgromową
 • montaż łat kalenicowych zewnętrznych na nowym poszyciu
– stodoła z Goździna:
 • krycie dachu o pow. 168,81 m2
 • wymiana 50% łat
 • wymiana wiatrownic
 • przełożenie instalacji odgromowej na nowe wsporniki
 • montaż łat kalenicowych zewnętrznych na nowym poszyciu


2. Termin realizacji:
    20.12.2007 r.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i oso­ba­mi zdolnymi do wykonywania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za­mó­wie­nia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
 • w siedzibie Zamawiającego, Dziekanowice 32, pok. 107
 • oraz na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl
Wszystkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Jolanty Kapsa, tel. 061 427 50 36.

5. Składanie ofert:
    Ofertę należy składać do dnia 25.10.2007 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 107, na formularzu ofertowym, który znajduje się w SIWZ.

6. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi 25.10.2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 03.

7. Kryteria oceny ofert:
 • cena
- 80%
 • termin wykonania
- 20%

8. Termin związania ofertą:
    do 16.11.2007 r.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.


MPP 5-2007
BZP nr 158842-2007

Lednogóra: Termomodernizacja budynku administracyjnego muzeum w Dziekanowicach 32.
Numer ogłoszenia: 158842 - 2007; data zamieszczenia: 5.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 427 50 10, fax 061 427 50 20.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lednicamuzeum.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Samorządu Województwa Wiel­ko­polskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku administracyjnego muzeum w Dziekanowicach 32.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu warstwą styropianu o grubości 12 cm, na który położony zostanie tynk syntetyczny - wymiana w całym obiekcie starych okien - 60 szt. - wymiana parapetów okiennych zewnętrznych - 60 szt. - wymiana drzwi zewnętrznych: z drewna litego - 3 szt.; z pcv - 3 szt. - renowacja drzwi zewnętrznych - 1 szt. - wykonanie izolacji stropodachu z ekofibru grubości 16 cm - obróbki murarskie
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.42.11.22-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.05.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FI­NAN­SOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać sie wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określonej w art. 22 ust. 1 do 3 ustawy, spełniają minimalne kryteria kwalifikacyjne opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożą opisane niżej informacje i dokumenty Oceny spełnienia warunków zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych dokumentów, sprawdzając ich kompletność, spełnienie warunków dopuszczających oraz jakość złożonych dokumentów metodą warunków granicznego spełnia/nie spełnia. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wy­ko­naw­cy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wypełniony formularz ofertowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lednicamuzeum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice, 32 62-261 Lednogóra.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postę­po­waniu lub ofert: 25.09.2007 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32 pok. 107.
IV.3.5) Termin związania ofertą: 10.10.2007.
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania pro­jek­tu/ programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu


Odnośnie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku ad­mi­ni­stracyjnego Muzeum w Dziakanowicach 32 wpłynęły następujące za­py­ta­nia:
 1. Proszę o przedstawienie szczegółowego szkicu podziału okien i stolarki drzwio­wej.
  Stolarka okienna:
  Poz. koszt. 2 — otwierane, 1-skrzydłowe z wklejanym szprotem mię­dzy­szy­bowym w połowie wysokości skrzydła.
  Poz. koszt. 3 — jw.
  Poz. koszt. 4 — otwierane uchylne.
  Poz. koszt. 5 — otwierane uchylne (szt.11) — tylko otwierane (3 szt.) wszy­s­tkie z wklejonymi szprotami międzyszybowymi w połowie wysokości skrzydła.
  Stolarka drzwiowa:
  Poz. koszt. 7 — drzwi balkonowe 2-skrzydłowe, otwierane z pełnym szprotem w 1/3 wysokości skrzydła.
  Poz. koszt. 8 — drzwi z drewna litego pełne z fakturą zewnętrzną boazeryjną — malowane, kolor.

   
 2. W jakim kolorze ma być stolarka okienna i drzwiowa?
  Stolarka okienna i drzwiowa z PCV ma być w kolorze białym.
   
 3. Czy połacie dachowe podlegają naprawie po zdemontowaniu rynien oraz wy­ko­na­niu otworów w celu ocieplenia?
  Tylko w zakresie ujętym w kosztorysie poz. 45.
   
 4. Elewacja - bonie - listwy i opaski okienne — czy zostaną odtworzone po ocie­pleniu? Tak — ujęte w kosztorysie.
   
 5. Instalacja odgromowa — czy podlega modernizacji?
  Inwestor wykona we własnym zakresie.
   
 6. Stolarka okienna — czy należy przyjąć osadzenie stolarki okiennej z wy­praw­ka­mi murarskimi i ewentualnie malarskie?
  Tak — jest to ujęte w kosztorysie.
   
 7. Odnośnie renowacji drzwi wejściowych proszę o szczegółowe przestawienie za­kre­su.
  Renowacja drzwi wejściowych: szlifowanie, kitowanie, uszczelnienie, po­ma­lo­wa­nie w kolorze obecnym.
   
 8. Brak w kosztorysie ofertowym montażu nowych rynien i rur spadowych — czy inwestor ww. prace zleci dodatkowo?
  Montaż nowych rynien i rur spustowych jest ujęty w kosztorysie poz. 38–39.MPP 4-2007
BZP nr 120557-2007

Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na

Świadczenie usług w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej
(CPV 92522000-6)

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: usługa dotycząca bezpośredniej ochrony fizycznej po­le­gającej na stałym dozorze sygnałów alarmowych gromadzonych i prze­twa­rza­nych w elektronicznych systemach alarmowych. Zespół ochrony składać się musi z całodobowego posterunku jednoosobowego pełniącego służbę w wyznaczonym po­miesz­cze­niu oraz jednoosobowego patrolu w godzinach popołudniowo-nocnych. Pra­cow­nicy posterunku stałego oraz wieczorowo-nocnego patrolu posiadający licencję pierwszego stopnia musza mieć całodobową możliwość skorzystania z pomocy włas­nej grupy interwencyjnej podejmującej w razie potrzeby działania w zakresie och­ro­ny osób i mienia i działającej na wezwanie ochrony do określonego miejsca. Obiektami stałego monitorowania są:
a)
 • relikty budownictwa wczesnośredniowiecznego na Ostrowie Lednickim (wyspa) dozorowane przez kamery TV — Dziekanowice gm. Łubowo,
 • ekspozycja muzealna w tzw. „Skarbczyku” — Dziekanowice gm. Łubowo,
 • ekspozycja muzealna (stodoła) — Dziekanowice gm. Łubowo,
 • biblioteka i magazyn zabytków archeologicznych (bukaciarnia l ze spichlerzem) — Dziekanowice gm. Łubowo,
 • obiekt biurowy w Dziekanowicach (stały posterunek dozoru) — Dziekanowice gm. Łubowo.
b)
 • obiekt muzealny wraz z ekspozycją (dozór elektroniczny) — Giecz gm. Do­mi­no­wo.
Ochronę fizyczną w obrębie MPP wykonywać będzie koncesjonowany przez MSWiA podmiot świadczący usługi w zakresie osób i mienia i spełniający wymogi stawiane specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochrony. Zakres ochrony Muzeum wynika z zatwierdzonego planu ochrony mienia Muzeum. Istnieje możliwość zapoznania się z obiektami przeznaczonymi do ochrony po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za kontakt. Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z usług podwykonawców.

2. Termin realizacji:
    36 miesięcy.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004: Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami),
 • złożą ofertę zgodną ze SIWZ.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
 • w siedzibie Zamawiającego, Dziekanowice 32, pok. 107
 • oraz na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl
Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Marka Krężałka, tel. 061 427 50 10 oraz Haliny Modrzejewskiej, tel. 061 427 50 35.

5. Składanie ofert:
    Oferty należy składać do dnia 7.08.2007 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 107, na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ.

6. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.08.2007 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 02.

7. Kryteria oceny ofert:
 • cena
- 80%
 • czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia
- 20%

8. Wadium:
    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą:
    30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

10. Zamawiający nie dopuszcza:
    Składania ofert częściowych i wariantowych.


MPP 3-2007
BZP nr 102 z dnia 24.05.2007, poz. 29590

Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro
na

Modernizacja i rozbudowa Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego.
Zadanie nr 1 — Rezerwat archeologiczny Ostrów Lednicki. Zadaszenie ruin nad palatium — sufit podwieszony.
CPV: 45212313; 45223200

1. Przedmiot zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sufitu podwieszonego do nowej kon­struk­cji zadaszenia ruin nad palatium znajdującego się na wyspie Ostrów Lednicki, wchodzącej w skład Rezerwatu Archeologicznego.
W zakres robót budowlano-montażowych wchodzi:
 • Dostawa i montaż rusztu sufitu podwieszonego z rur stalowych ocynkowanych.
 • Wykonanie i montaż drewnianego rusztu z listew mocowanych do rur sta­lo­wych.

2. Termin realizacji:
    data zakończenia: 20.09.2007.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci niepodlegający wykluczeniu na pod­sta­wie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 do 3 us­ta­wy Prawo zamówień publicznych, którzy wraz z formularzem oferty złożą oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 us­ta­wy, spełnią minimalne kryteria kwalifikacyjne oraz złożą stosowne informacje i do­ku­men­ty wymienione i opisane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
 • w siedzibie Zamawiającego, Dziekanowice 32, pok. 107
 • oraz na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl
Wszystkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w sie­dzi­bie Zamawiającego u Andrzeja Kaszubkiewicza (tel. 061 427 50 10).

5. Składanie ofert:
    Oferty należy składać do dnia 21.06.2007 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 107, na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ.

6. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2006 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 03.

7. Kryteria oceny ofert:
 • cena
- 100%
8. Termin związania ofertą:
    30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Wadium:
    Zamawiający żąda wadium w wysokości: 3.000 zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.


MPP 2-2007
OWP/2007/04/11-1508841
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na

roboty remontowe i renowacyjne: CPV - 45 45 30
Rewaloryzacja eksponatu etnograficznego stodoły ze Sworzyc nr inw. MPPEN-60

1. Przedmiot zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe i renowacyjne obejmujące:
 • Wyrównanie terenu i wzmocnienie ławy fundamentowej
 • Wykonanie prac konserwatorsko-ciesielskich (wykonanie uzupełnień z nowego materiału)
 • Impregnacja środkami chemicznymi
 • Montaż ścian i więźby dachowej
 • Założenie instalacji odgromowej
 • Krycie dachu strzechą
 • Utwardzenie posadzki wewnątrz obiektu
Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys przedmiarowy — ślepy.
Dokumentacja techniczna obiektu do wglądu w siedzibie zamawiającego.

2. Termin realizacji:
    15.09.2007 r.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmia­na­mi),
 • wykonywali roboty podobne do przedmiotu zamówienia,
 • złożą ofertę zgodną z SIWZ.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
 • w siedzibie Zamawiającego, Dziekanowice 32, pok. 107
 • oraz na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl
Wszystkie informacje dotyczace zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Jolanty Kapsa (tel. 061 427 50 36).

5. Składanie ofert:
    Oferty należy składać do dnia 26.04.2007 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 107, na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ.

6. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2006 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 03.

7. Kryteria oceny ofert:
 • najkorzystniejsza cena
 • największa liczba podobnych robót
-
-
75%
25%
8. Termin związania ofertą:
    25 dni.

Zamawiający nie żąda wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.


MPP 1-2007
OWP/2007/04/10-540266
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na

dostawę drewna budowlanego obrobionego CPV 20161000-2
przeznaczonego na wykonanie remontu kapitalnego zabytkowej stodoły z Zielęcina

1. Przedmiot zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna budowlanego obrobionego:
A) Ściany:
 • drewno dębowe (podwaliny)
 • drewno sosnowe (konstrukcyjne)
 • tarcica sosnowa obrzynana, gr. 40 mm
-
-
-
3,298 m3
10,397 m3
0,860 m3
A) Więźba dachowa:
 • drewno sosnowe (konstrukcyjne)
 • łaty sosnowe
 • tarcica obrzynana, gr. 25 mm
-
-
-
5,503 m3
850,000 mb
0,755 m3

2. Termin realizacji:
    15.06.2007 r.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmia­na­mi),
 • wykonywali roboty podobne do przedmiotu zamówienia,
 • złożą ofertę zgodną z SIWZ.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
 • w siedzibie Zamawiającego, Dziekanowice 32, pok. 107
 • oraz na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl
Wszystkie informacje dotyczace zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Jolanty Kapsa (tel. 061 427 50 36).

5. Składanie ofert:
    Oferty należy składać do dnia 19.04.2007 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 107, na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ.

6. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2006 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 03.

7. Kryteria oceny ofert:
 • cena — 100%

8. Termin związania ofertą:
    15 dni.

Zamawiający nie żąda wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.


Dziekanowice, 30.11.2006 r.
MPP 12-2006
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: muzeum.lednica@interian.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na

dostawę drewna budowlanego obrobionego
CPV 20161000-2
z przeznaczeniem na rekonstrukcję stodoły
z Dąbrówki Kościelnej

1. Przedmiot zamówienia:
    Dostawa: drewna budowlanego obrobionego:
 • elementy konstrukcyjne z drewna dębowego — 1,546 m3
 • elementy konstrukcyjne z drewna iglastego sosna/świerk — 15,898 m3
 • łaty - 414 mb
 • tarcica obrzynana gr. 25 mm — 0,935 m3
 • tarcica obrzynana gr. 32 mm — 0,591 m3

2. Termin realizacji:
    28 grudnia 2006 r.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)
 • złożą ofertę zgodną z SIWZ.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
 • w siedzibie Zamawiającego, Dziekanowice 32, pok. 107
 • oraz na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl
Dodatkowe informacje dotyczace zamówienia i specyfikacji można uzyskać u pani Jolanty Kapsa (tel. 061 427 50 36).

5. Składanie ofert:
    Ofertę należy składać do dnia 8.12.2006 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 107, na formularzu ofertowym, który znajduje się w SIWZ.

6. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.12.2006 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 03.

7. Kryteria oceny ofert:
 • cena — 100%

8. Termin związania ofertą:
    22.12.2006 r.

10. Zamawiający nie dopuszcza:
    składania ofert częściowych i wariantowych.

11. Dokumenty do pobrania:Dziekanowice, 4.10.2006 r.
MPP 10-2006
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: muzeum.lednica@interian.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro
na

modernizację i rozbudowę Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego.
Zadanie nr 1 — Rezerwat archeologiczny Ostrów Lednicki. Zadaszenie ruin nad palatium

1. Przedmiot zamówienia:
    Pełnobranżowe roboty budowlano-montażowe związane z:
 • demontażem istniejącego zadaszenia oraz
 • wykonaniem nowego zadaszenia (słupowo-dźwigarowego z dachem z blach fałdowych) nad ruinami palatium na wyspie Ostrów Lednicki.

2. Termin realizacji:
    do 10 grudnia 2006 r.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)
 • złożą ofertę zgodną z SIWZ.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
 • w siedzibie Zamawiającego, Dziekanowice 32, pok. 107
 • oraz na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl
Dodatkowe informacje dotyczace zamówienia i specyfikacji można uzyskać u An&shydrze­ja Kaszubkiewicza (tel. 061 427 50 10) oraz Janusza Góreckiego (tel. 061 427 50 19).

5. Składanie ofert:
    Ofertę należy składać do dnia 26.10.2006 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 107, na formularzu ofertowym, który znajduje się w SIWZ.

6. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.10.2006 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 03.

7. Kryteria oceny ofert:
 • cena — 100%

8. Wadium:
    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w:
 • pieniądzu: w wysokości 11.000 zł (słownie: jedenaścietysięcyzłotych 00/100)
 • lub innych formach określonych w SIWZ, których termin wniesienia upływa dnia 26.10.2006 r. o godz. 9:00.

9. Termin związania ofertą:
    30 dni: do 24.11.2006 r.

10. Zamawiający nie dopuszcza:
    składania ofert częściowych i wariantowych.
MPP 09-2006
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: muzeum.lednica@interian.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na

Dostawę drewna budowlanego — sosnowego

1. Przedmiot zamówienia:
    Roboty budowlane: wymiana pokrycia dachowego:
 • drewna konstrukcyjnego
 • łat
 • tarcicy obrzynanej
18,598 m3
3,6 m3
24,775 m3


2. Termin realizacji:
 • dostawa drewna konstrukcyjnego do 6.10.2006 r.
 • dostawa łat i tarcicy do 20.10.2006 r.


3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź­niej­szymi zmianami),
 • wykonywali roboty podobne do przedmiotu zamówienia,
 • złożą ofertę zgodną z SIWZ.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
 • w Siedzibie Zamawiającego, Dziekanowice 32, pok. 107
 • oraz na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl
Wszystkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u pani Jolanty Kapsa, tel. 061 427 50 36.

5. Składanie ofert:
    Ofertę należy składać do dnia 8.09.2006 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zama­wia­ją­cego pok. 107, na formularzu ofertowym, który znajduje się w SIWZ.

6. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.09.2006 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zama­wia­ją­cego pok. 03

7. Kryteria oceny ofert:
 • cena — 100%
 • .

8. Termin związania ofertą: 14 dni

Zamawiający nie żąda wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.


MPP 06-2006
Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
Dziekanowice 32, 62–261 Lednogóra
tel. 061 427 50 10, fax. 061 427 50 20
adres e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na

roboty budowlane: Remont wiatraka z Sędziwojewa eksponowanego w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach

1. Przedmiot zamówienia:
    Roboty budowlane: remont wiatraka z Sędziwojewa

2. Termin realizacji: 31 października 2006 r.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
 • spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)
 • wykonywali roboty podobne do przedmiotu zamówienia
 • złożą ofertę zgodną z SIWZ

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:
 • w Siedzibie Zamawiającego, Dziekanowice 32, pok. 107
 • oraz na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl
Wszystkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u pani Jo­lanty Kapsa, tel. 0614275036

5. Składanie ofert:
    Ofertę należy składać do dnia 24.08.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 107, na formularzu ofertowym, który znajduje się w SIWZ.

6. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2006 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zama­wia­jącego pok. 03

7. Kryteria oceny ofert:
 • cena — 75%
 • liczba wykonanych podobnych robót — 15%
 • termin płatności — 10%
 • .

8. Termin związania ofertą: 30 dni

Zamawiający nie żąda wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wszystkie prawa zastrzeżone
Szata graficzna: Kamila Wągrowska & Wojciech Kujawa
Naszą stronę odwiedziło już 9250 gości.

Ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2009-08-06 18:18:51